• Főoldal
  • /
  • Adatvédelem, adatkezelés, felhasználási feltételek

Adatvédelem, adatkezelés, felhasználási feltételek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A TERÁPIA NATÚRA ALAPÍTVÁNY- HÍRLEVÉL, MARKETING és EGYÉB OKTATÁSI CÉLÚ MEGKERESÉS KÜLDÉSE – TÁRGYÚ ADATKEZELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN


1.Az adatkezelő neve és elérhetősége

1.1.A jelen adatkezelés vonatkozásában az 


Adatkezelő neve: Terápia Natúra Alapítvány (Székhelye: 1027 Budapest Királyfürdő u 4.. Email címe: info@homeopatia.info.hu) mint adatkezelő, (a továbbiakban, mint Adatkezelő), kezeli az Ön személyes adatait. Ön, mint az adatkezelés kapcsán azonosított vagy azonosítható természetes személy, az adatkezelés érintettje lesz. 1.2.Az Adatkezelő határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Adatkezelés alatt, az alábbi műveletek értendőek: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.


2.Az adatkezelés célja és időtartama


2.1.Az adatkezelés céljának leírása: Terápia Natúra Alapítvány tevékenységével kapcsolatos hírlevél, marketing és egyéb oktatási célú megkeresés küldése emailen.


2.2.Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait addig kezeljük, amíg Ön nem kéri, azok törlését vagy nem vonja vissza az adatkezeléshez történő hozzájárulását.


3.Az adatkezeléssel érintett adatok köre, az adatkezelés jogalapja 


3.1.A jelen adatkezelés során Önről az alábbi személyes adatokat kezeli az Adatkezelő: Teljes név és email cím.


3.2.Az Adatkezelés jogalapja az Ön konkrét, önkéntes - jelen tájékoztatásban foglalt feltételek alapján történő - tájékozott és kifejezett hozzájárulása. 


3.3.Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (azaz az Info tv.), valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú - természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló - rendeletének (általános adatvédelmi rendelet), azaz közismert az ún. GDPR vonatkozó rendelkezései irányadóak.


4.Önt, mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok 


4.1.Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:


4.1.1.kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést

[A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.] 

4.1.2.a személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni;

[A helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való”jog) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az adatkezelőtől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez]  

4.1.3. megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog;

[Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.]

4.1.4.megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja. 

[Ez a jog biztosítja Önnek, hogy bármikor a jövőben ingyenesen le iratkozzon a hírlevélről, így a jövőben ilyen megkereséseket nem fog Önnek küldeni az Adatkezelő. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét]


4.2.Ön, mint az adatkezelés érintettje, a fenti 4.1. pontban rögzített jogosultságokat írásban, az Adatkezelő részére írt, jelen tájékoztató 1. fejezetben megjelölt székhelyére küldött postai küldemény útján, vagy elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján gyakorolhatja.


5.Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban


5.1.Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:


•közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül az I. fejezetben rögzített elérhetőségeken.

•az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

•bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu 


6.Adatfeldolgozásról történő tájékoztatás


6.1.Az Ön személyes adatainak kezelése során adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó olyan jogi személy, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos valamely technikai vagy egyéb művelet. 


6.2.Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:


1.Mentha Hosting Kft. (székhely: 1213 Budapest, Kórus utca 11.)

2.Wanadis Kft. (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u 7.

3.CG Consult Bt. (székhely: (2112 Veresegyház; Mosonyi M. köz 14.)


7.Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése valamint az adatszolgáltatási kötelezettség


7.1.Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelő 1. pontban megjelölt székhelyre továbbított postai küldeményútján, vagy Adatkezelő következő elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg. 


7.2.Ön nem köteles hozzájárulni az adatkezeléshez. Amennyiben ezen, az adatok kezeléséhez nem járul hozzá, úgy az nem tudunk Önnek hírlevelet, valamint marketing illetve egyéb oktatási célú emailes megkereséseket küldeni.


Kelt: Budapest, 2018. május 2.

Adatkezelő neve: Terápia Natúra Alapítvány


A Terápia Natúra Alapítvány (a továbbiakban: Szolgáltató) www.homeopatia.info.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató kiterjed minden - a Honlapon elérhető szolgáltatást használó - természetes személyre, jogi személyre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

Az Érintett a Honlap használatával, az ajánlatkérés elküldésével, az árajánlatban foglaltak alapján a regisztrációval elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Szolgáltató mint adatkezelő

Cégnév: Terápia Natúra Alapítvány

Székhely, levelezési cím: 1027 Budapest Királyfürdő u 4.

E-mail:  info@homeopatia.info.hu

Adószám: 18509315-2-41 

Nyilvántartási szám:

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-89361/2015., NAIH-89362/2015

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Honlapon található információk, szolgáltatások nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük minden esetben forduljon szakorvoshoz!

2. Definíciók

a. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

c. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

d. tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

e. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

f. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

g. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

h. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

i. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

j. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

k. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

l.adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

m. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

n. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3. Adatkezelés célja

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Honlapon elérhető szolgáltatás nyújtása, tanácsadás („Orvos válaszol” rovatban kérdést tehet fel, blog és fórumalkalmazást használhat az Érintett), kapcsolattartás, és amennyiben az Érintett feliratkozik hírlevélre, mely direkt marketing elemekkel rendelkezik, akkor a hírlevél küldése érdekében tárolja és kezeli.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4. Adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

5. A kezelt személyes adatok köre

5.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok

Név

Felhasználónév,

E-mail cím,

Jelszó,

Esetenként előfordul, hogy az Érintett a Szolgáltató vagy az Orvos részére zárójelentést vagy egyéb orvosi dokumentumot küld el, a pontosabb tanács érdekében. Az Érintett elfogadja, hogy amennyiben a zárójelentését vagy egyéb dokumentumát önként elküldi Szolgáltató vagy az orvos részére, úgy Szolgáltató vagy az Orvos az abban szereplő adatok tekintetében adatkezelővé válik, annak ellenére, hogy zárójelentés bekérésére a szolgáltatás igénybevételének nem feltétele.

Ha az Érintett jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot és bűncselekményt valósít meg, akkor a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

5.2. Hírlevél

Hírlevél feliratkozás esetén az Érintett email címét illetve teljes nevét köteles megadni a Szolgáltató részére.

5.3. Kapcsolat felvétel

Ha az Érintett elektronikus úton kívánja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval, akkor használhatja a kapcsolt menüpontban megtalálható elektronikus űrlapot ennek érdekében. A kapcsolat felvételi űrlapon az Érintett a nevét, email címét illetve a telefonszámát köteles megadni a Szolgáltató részére.

5.4. Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

5.5.      Cookie-k

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Szolgáltató a következő cookie-t használja:

-  Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

-   Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

-    Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

-              hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

-              hogyan fogadhat el új cookie-kat,

-              hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

-              hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A Honlap a Google Adwords remarketing követő illetve a Facebook követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap használói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

5.6. Orvos válaszol rovat

A Szolgáltató szolgáltatásának részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (például fórum, orvos válaszol) minden Érintett saját felelősségére veheti igénybe. Az Érintettnek nincs lehetősége magán e-mail címekre történő válaszadásra és telefonos konzultációra sem. Ezért kérjük nevüket, címüket és egyéb személyes adataikat ne adják meg, amennyiben nem szeretnék, hogy azok a Honlapon megjelenjenek. Ha az Érintett kérdést tesz fel bármely orvos részre, ez esetben csak a felhasználóneve jelenik meg, személyes adat közlésére nem kerül sor a Szolgáltató részéről. Érintett tudomásul veszi, hogy az általa elküldött kérdés a Honlapon nyilvánosan megjelenik, mint ahogy az orvos által adott válasz is. Érintett az „Orvos válaszol” vagy egyéb olyan felületen, ahol nyilvánosan jelennek meg általa leírt tartalmak, nem tehet közzé harmadik személyre vonatkozó adatokat. Ha az Érintett harmadik személy adatait teszi közzé, egyben elismeri, hogy megszerezte a megfelelő hozzájárulást az adatok nyilvánosságra hozatala érdekében. Ezzel kapcsolatban minden felelősség az Érintettet terheli.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az orvos válaszol rovatban feltett kérdésekre adott válaszok nyilvánosan jelennek meg. Nincs lehetőségünk magán e-mail címekre történő válaszadásra és telefonos konzultációra sem. Ezért kérjük nevüket, címüket és egyéb személyes adataikat ne adják meg, amennyiben nem szeretnék, hogy azok a honlapon megjelenjenek.

A www.homeopatia.info.hu oldalán található információk, szolgáltatások nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük minden esetben forduljon szakorvoshoz!

A homeopátiás készítmények hatásossága a hagyományos (allopátiás) gyógyszerekéhez hasonló klinikai vizsgálatokkal általánosan nem igazolt, csak néhány betegségcsoport esetében. A homeopátiás gyógyszer szedése nem helyettesíti az orvossal történő konzultációt, a diagnózis megállapítását és a javasolt egészséges életmódot. Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét, ha a tünetei az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által megadott időn belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. Regisztráció során megadott adatok

A megadott személyes adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett nem kéri emailben az info@homeopatia.info.hu e-mail címre vagy postai úton küldött levélben adatainak törlését a rendszerből. Ez esetben a törlés határideje a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 5 munkanap. A regisztráció törlésével az Érintett által a Honlapon elhelyezett tartalom nem kerül eltávolításra, csak a tartalom mellett az Érintett felhasználóneve kerül törlésre.

6.2. Hírlevél feliratkozás során megadott adatok

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató a kérelem beérkezését követően (emailben, postai úton vagy a „Leiratkozás” gombra kattintva) az Érintett részére nem küld hírlevelet.

6.3. Technikai adatok

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

A megadott személyes adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Szolgáltató a Honlap üzemeltetése, szolgáltatás nyújtása körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, hírlevél kiküldése) vehet igénybe.

Név:      Wanadis Kft.

Székhely: 1118 Budapest, Rétköz u 7.

Email cím: +36 1 /246-07-57

Tevékenység:   Online hírlevél küldő rendszer üzemeltetése,

Szolgáltató hírleveleinek kiküldése.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név:  Mentha Hosting Kft                          

Székhely:  1213 Budapest Kórus utca 11                              

E-mail cím: info@mentha.hu

tel:  06 1365 1362                            

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor. Szolgáltató ennek megfelelően az orvosok részére semmilyen körülmények között az Érintett személyes adatait nem adja át, nem továbbítja csak abban az esetben, ha erre az Érintett közvetlenül engedélyt ad a Szolgáltató részére.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, az Érintettre vonatkozó személyes adatokról.

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, Szolgáltató által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

8.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a 8. pontban feltüntetett jogait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.                                                      

8.4. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, hírlevél feliratkozás stb. során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. E-mail címek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

10. Adatbiztonság

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2015.01.01. napjától érvényes.

A Honlap Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető itt.


Adat­kezelési Nyilatkozat

A jövőben fogadom a részemre a www.homeopatia.info.hu homeopátiával, illetve homeopátiás szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatos, postai vagy elektronikus úton elküldött levélben, információkat, reklámanyagokat, ill. termékmintákat.

A fenti adatok megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim a honlap tulajdonosának,Terápia Natúra Alapítvány adatbázisába kerüljenek, és azokat – esetleges tiltó nyilatkozatom kézhezvételéig – honlap tulajdonos minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa saját marketingtevékenysége céljából a jövőben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Az adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek nem szolgáltatjuk ki.

Hozzájárulok, hogy részemre elektronikus úton reklámot ill. hírlevelet küldjenek.

Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Adataim törlését a nyilvántartásból, illetve adataim módosítását info@homeopatia.info.hu e-mail címen, vagy a honlapon található regisztrációs űrlap kitöltésével bármikor kérhetem.

A weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget a regisztrált orvosok és gyógyszertárak saját adatlapján feltüntetett információkért, azokért csak és kizárólag az adott orvos/egészségügyi szakember felelős.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az orvos válaszol rovatban feltett kérdésekre adott válaszok nyilvánosan jelennek meg. Nincs lehetőségünk magán e-mail címekre történő válaszadásra és telefonos konzultációra sem. Ezért kérjük nevüket, címüket és egyéb személyes adataikat ne adják meg, amennyiben nem szeretnék, hogy azok a honlapon megjelenjenek.

A www.homeopatia.info.hu oldalán található információk, szolgáltatások nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük minden esetben forduljon szakorvoshoz!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!


A www.homeopatia.info.hu oldalán található információk, szolgáltatások nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük minden esetben forduljon szakorvoshoz!
homeopátia.info © 2024